bdtronic

热铆 应用

热铆(又被称作热压)可用于不同类型的连接应用。

 

 

 


铆接

铆接

  • 两种热塑性材料的连接(热连接塑料件)
  • 热塑性的材料与其它类型的材料的连接 (热塑性的材料和其它各类材料的连接,如金属材料:铝)

 

 


卷边连接

卷边连接

  • 磁体或光学器件的中心闭合(塑料的连接与重塑技术)

 

 


闭合

闭合

  • 吹塑成型和压铸工艺使气孔闭合

 

 


埋孔式铆接

埋孔式铆接

  • 平面铆接

 

 


嵌入式铆接

嵌入式铆接

  • 金属螺母嵌入

 

 


锚固

锚固

  • 绝缘材料与网状材料连接

 

 


连接

连接

  • PCB或上盖固定,前后车灯连接,模组连接

 

 

更多资讯